Паметна специјализација - EDP Kick-off у НТП Београд - Naučno-tehnološki park Beograd

Pametna specijalizacija – EDP Kick-off u NTP Beograd

U cilju izrade Strategije istraživanja i inovacija za pametne specijalizacije, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja organizovalo je danas u Naučno-tehnološkom parku Beograd događaj povodom početka javno-privatnog dijaloga sa ključnim predstavnicima privrede, akademskog i vladinog sektora.

– Izradom Strategije istraživanja i inovacije za pametne specijalizacije kreatori politika će dobiti realnu sliku i saznanja o potencijalnim prioritetnim oblastima, te će moći da opredele finansijske resurse i investiraju u ove oblasti. Na taj način će moći da se podigne konkurentnost srpske privrede zasnovane na znanju i inovacijama – izjavio je Mladen Šarčević, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i dodao da su „određena sredstva već opredeljena za implementaciju ove Strategije kroz programe Fonda za inovacionu delatnost i Fonda za nauku, ali i da će u koordinaciji na nivou Vlade i druga ključna ministarstva dati podršku implementaciji iste“.

EDP Kick-off događaj, koji je danas okupio predstavnike privrede, istraživačkih institucija, individualnih inovatora, kreatore politika, donosioce odluka kao i predstavnike civilnog društva označio je početak radionica u okviru EDP procesa.

Goste je u ime domaćina pozdravila i Gordana Danilović Grković, v.d. direktora NTP Beograd koja je istakla da su ovakve inicijative pravac koji treba da sledimo kako bismo se razvijali kao društvo zasnovano na znanju i podsetila na rezultate NTP Beograd, koje kao mesto spajanja i razmene između institucija, nauke i privrede, predstavlja pravi primer kakve rezultate postižu ovakvi instrumenti podrške.

Republika Srbija je u procesu izrade Strategije istraživanja i inovacija za pametne specijalizacije (Smart Specialisation Strategy Serbia – 4S), koju koordinira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja sa drugim relevantnim institucijama i timom eksperata. Izrada Strategije ima za cilj identifikaciju oblasti specijalizacije u kojima Srbija ostvaruje konkurentske prednosti i potencijal. Sa ciljem postizanja većih efekata javnih ulaganja, identifikovane oblasti će imati veću podršku, prilagođenu potrebama i prilikama svake oblasti.

-Kao predstavnici vladinog sektora imamo zadatak da čujemo glas onih kojih se ovo najviše tiče, u čemu je i suština Strategije pametne specijalizacije. Ovo je prva Strategija koja na ovakav način pokušava da dođe do ključnih oblasti prioriteta u koje treba investirati, a cilj je da naše društvo i naša privreda postanu regionalno, evropski i globalno konkurentni na bazi budućih investiranja u ove oblasti – naglasio je prof. dr Viktor Nedović, državni sekretar Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Pametna specijalizacija je jedinstven pristup koji karakterisše identifikovanje stratesških oblasti za intervenciju zasnovanu na analizi snaga i potencijala privrede i nauke, a u okviru procesa preduzetnicčkog otkrivanja (Entrepreneurial Discovery Process – EDP), odnosno javno-privatnog dijaloga sa širokim ukljucčivanjem zainteresovanih strana.

– Zašto je pametna specijalizacija toliko bitna i za nas i za Evropsku Uniju? Zato što se tako pronalaze snage i potencijali zemalja kandidata, kako bi se privreda i nauka tih zemalja lakše integrisale u evropski prostor – objasnio je Nikola Radovanović iz Objedinjenog istraživačkog centra Evropske komisije, čija je uloga da prati i pomaže sprovođenje ovog procesa u Republici Srbiji.